תקנון האתר:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו (להלן: “האתר”). האתר הינו בבעלות טוטאל פיטנס ציוד ספורט בע”מ (להלן  “טוטאל פיטנס ח.פ 516233061”)

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד. 

השימוש באתר זה הינו בכפוף למדניות החברה והתקנון כמפורט להלן:

 א.  טוטאל פיטנס  מציע לרוכשים מוצרי ספורט הנמכרים באתר , גם כן במחסן המרכזי הנמצא בפארק תעשיה עומר רח אלומות 4( ביתן 4D).

 ב. כל המוצרים הנמכרים באתר טוטאל פיטנס , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

ג. עסקה בתשלומים- אם והלקוח מעוניין לבצע עסקה בתשלומים כאשר קיימת אפשרות לכך, יופיע הסכום לתשלום , במידה והלקוח מעוניין לחלק את התשלום  יתווסף הסכום בתוספת חיוב הריבית למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

  ד. אתר  טוטאל פיטנס מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, הנחות מיוחדות.

כל מבצע תקף למשך תקופת תוקפו אשר ייקבע על יד האתר וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.

 ה. אין כפל מבצעים, אלא אם כן צוין אחרת.

 ו.  כל המבצע פעולת רכישה באתר טוטאל פיטנס (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש”), מצהיר בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר  טוטאל פיטנס,כי הוא מכיר כללים אלה,  וכי לא תהיה לו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד טוטאל פיטנס ו/או מפעילי האתר ו/מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תקנון זה.

ביצוע הזמנה:

  • טופס הזמנה – טופס הזמנה המצוי באתר, אליו יזין כל משתמש המעוניין לבצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות, את פרטי ההזמנה, כהגדרתם להלן. טופס הזמנה יחשב ככולל את כל הפרטים שצוינו בדף המכירה אף אם לא פורטו בטופס ההזמנה.

  • כדי לבצע הזמנה של מוצר ,יש שני אפשרויות:

  • לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון , ולגשת למוצר המבוקש , להכניס לסל ולבצע רכישה עם הקלדת פרטי אמצעי התשלום.

  • בחירה של פריט מבוקש והכנסתו לסל , וביצוע רכישה דרך הסל בהקשת פרטים אישים ואמצעי תשלום.

*ביצוע הרשמה  מהווה אישור  של מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות ,אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של טוטאל פיטנס , אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

  • כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכלטוטאל פיטנס להבטיח את ביצוע ההזמנה.

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי המשתמש.

  • מיד לאחר ביצוע ההזמנה תשלח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במערכת טוטאל פיטנס תחת “ההזמנות שלי”  . כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה.

  • חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה ורק במידה המוצר שהזמין קיים במלאי החברה.

*ראה ערך הזמנת מוצרים/שירותים

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

*המוצרים מוצעים למכירה באתר מוצעים על ידי המוכרים בלבד ובאחריותם המלאה.
כדי לרכוש מוצר או שירות (להלן: מוצר ו/או מוצרים, לרבות שירות ו/או שירותים) יש תחילה להרשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא אישית או באמצעות התחברות דרך רשת חברתית.

* לצורך ביצוע הזמנה באתר יתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, דוא”ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי המשתמש.
* מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט נגד מגישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
* בצדו של כל מוצר ו/או שירות מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של המוכר ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי המוכר. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי המוכר. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
בהתאם לתנאי המכירה המפורטים ביחס לכל מוצר יתכן ומחיר המוצר או השירות יגזר מכמות התשלומים ובהתאם למפורט בתנאי המכירה.
* תנאי מכירה המפרטים את המכירה כ”מבצע” מפרטים את אחוז ההנחה הניתן לעומת המחיר המקורי בו הוצע המוצר למכירה על ידי אותו מוכר קודם להפחתת המחיר במסגרת ה”מבצע” ואינו משקף בהכרח מחיר נמוך ממחירי השוק ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
* ככל ויחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו מפעילת האתר ו/או המוכרים רשאים לבטל את הרכישה והמשתמש לא יחויב בכל תשלום בגין הצעתו שבוטלה.
* אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי המוכרים להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו למוכרים, עקב פרטים מוטעים שמסר, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אשר נמסר במועד ביצוע הפעולה בטופס ההזמנה, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתו כברת ביצוע. אם חברת כרטיסי האשראי תסרב ליתן אישור בנוגע להזמנה כלשהי, תהא מפעילת האתר רשאית לדחות את ההזמנה ולחייב את משתמש בדמי ביטול כהגדרתם להלן.

* מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לתת לבעל הכרטיס הודעה בדבר סירובה של חברת כרטיסי האשראי לאשר את ההזמנה, ושהות להסדיר את מתן האישור בנוגע להזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, עובר לדחיית ההזמנה על ידה..
לאחר ביצוע ההזמנה, יתקבל אישור על כך בכרטיס האישי. אישור זה מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות באתר (להלן: “אישור ההזמנה”).

* מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, ההנחיות באתר והתנאים המקובלים אצל מפעילת האתר בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן. אישור ההזמנה יישלח למשתמש גם באמצעות הדואר אלקטרוני, ככל שנמסר על ידי המשתמש.
מובהר כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה אשר התקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, המכיל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים ו/או אישור ההזמנה כמופיע בכרטיס הלקוח שבאתר אליו יכול הלקוח להכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה, יהוו אישור על קליטת ההזמנה. הרישום אשר נרשם במחשבי מפעיל האתר יהא ראיה לכאורה לנכונות ההזמנה.
* חיוב המשתמש יתבצע בכרטיס האשראי יתבצע במחיר הנקוב בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
האתר יהיה רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצע המשתמש הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך הצעתו.
העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL *הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
*לאחר אישור ההזמנה יפעל המוכר בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש.

כללי:

כל פעולה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

*רכישה ו/או הרשמה לקניה באתר ייחשבו כהסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה. 
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על מפעילת האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת תקנון זה ו/או השימוש באתר אם במפורש ואם במשתמע.
* מפעילת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון והוראותיו מעת לעת. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון  שיהיה באותו עת בתוקף ויפורסם באתר.
 *אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש שלא כדין ולמטרות בלתי חוקיות.
* הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה על המשתמש באתר לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף של המשתמש עם מפעילת האתר.
* אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
*מפעילת האתר מצהירה בזאת כי אין ביכולת מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות” בעת השימוש באתר.

* מפעילת האתר תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי, ו/או זיכוי ו/או כל פיצוי אחר, בשל תקלות או הפסקות בשירות בעת השימוש באתר.
* מפעילת האתר פועלת על מנת להבטיח את אספקת המוצרים ו/או השירותים ע”י המוכרים. במקרה של כישלון תמורה מוחלט, כאשר המוצרים ו/או השירותים אינם מסופקים לצרכן, תדאג מפעילת האתר להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 14 ימים, והכל בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.

תנאי השימוש באתר:

רשאי להשתמש באתר כל משתתף אשר יקיים את התנאים הבאים במצטבר:
* תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף. הרשמה לביצוע פעולות באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש, כי גילו של המשתמש מעל 18 שנה.
* ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה..
כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות שמו המלא, שם המשתמש, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום המגורים, מספר תעודת זהות ומספר טלפון.

* הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פלילים ואזרחיים.

* טוטאל פיטנס תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי –   לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

הגנת הפרטיות

*מפעילת האתר תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע שיצטבר אודותיו ותהיה רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
מפעילת האתר מבקשת לציין כי היא משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור
*מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש על מנת לבצע את משלוח המוצרים ועל מנת לעדכן את המשתמש בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי מפעילת האתר או על ידי צדדים שלישיים.
*מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי מפעילת האתר ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש.
המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת” כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה לדואר אלקטרוני זה    info@ totalfitness.co.il.

*מפעילת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש בסיומה של כל מכירה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, משוב בו יתבקש המשתמש לחוות דעתו הן על הליך המכירה, הן על המוצר ו/או השירות והן על הספק ולדרגם בהתאם (להלן “המשוב”)
מפעילת האתר תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי ו/או מדיה אחרים, את נתוני המשוב ו/או חלק מנתוני המשוב וכן תהא רשאית מפעילת האתר לעשות במשוב כל שימוש ולכל מטרה, לרבות פרסומם, ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד הפרסום כאמור.

אספקת המוצרים

* אספקת המוצרים ע”י המוכרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של המוצר, בכפוף לביצוע התשלום כמפורט לעיל.
*זמני האספקה להם המוכרים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר .

*חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’, למעט ימי שישי, ערבי חג ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, המוכרים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.

מובהר בזאת כי האתר עושה כל מאמץ להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה של מפעילת האתר להתחייב לכך והיא לא תשא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד המוכרים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

 *החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה (לרבות מכולה שלא הגיעה ליעדה במועד שאליו התחייב הספק עקב  תנאי מזג אויר, שביתות, בדיקות מכס וכדומה)- עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצרים. 
במידה והלקוח יהיה מעוניין לבטל, יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
ימי האספקה מחושבים  מיום לאחר קבלה ופריקת המכולה .

*במועד מילוי פרטי ההזמנה יש לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (מהמחסן המרכזי- פארק תעשיה עומר). במקרה שמהמשתמש יבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב המשתמש בדמי משלוח.

לאחר ביצוע ההזמנה לא ניתן לשנות את בחירת אופן האספקה- במידה והלקוח מעוניין לשנות, יהיה עליו לייצור קשר עם מרכז ההזמנות ויעדכנם טלפונית.

* משתמש אשר יבחר לאסוף את המוצר ממחסני המוכר יתאם עם המוכר את איסוף המוצר, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר.

* לקוח שמעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי , מחובתו לבדוק שהמוצר תקין בטרם עזיבתו את המחסן.

איסוף עצמי הינו באחריות הלקוח, והחברה לא תישא באחריות על כל פגם, או נזק , תקלה לאחר האספקה.

* אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.

*במקרה של הזמנת המוצרים לכתובת עסקית (חברה) יש לציין את שם מפעילת האתר ליד שם המזמין. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
*אספקת המוצרים באמצעות שליחים או הובלה מיוחדת הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, בהתאם למחיר דמי המשלוח שנקבע באתר ובכפוף לרשימת היישובים של המוכרים בהן מתבצעת השליחות.

 משלוח ליישובים חריגים/ מרוחקים/ מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף  או לחילופין החברה תוכל לספק את המוצר במקום סמוך מקובל אשר יתואם מראש. 

* במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם האתר לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי המוכר ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הרוכש מבצע ההזמנה בפועל. האמור בסעיף זה יהיה כפוף למפורט בדף המכירה.
* בעת אספקת המוצר, נדרשת נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ועליו להציג תעודת זהות ולחתום על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.

*אספקת המוצרים תסופק לכתובת הלקוח בקומת קרקע- במידה ויש מעלית עד לדלת המעלית.

* במידה והלקוח הזמין משלוח , הנהג הגיע לכתובת הלקוח, והלקוח לא ענה לאחר שאישר את קבלת המוצרים, הלקוח יחוייב במשלוח נוסף.

* אספקה לבית ללא מעלית תחוייב בעלות של 50 ש”ח לכל קומה.

* זמן אספקה עד 7 ימי עסקים , אלא אם צוין אחרת. 

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה או לשנות אותה בדרכים המפורטות להלן בלבד:
*באמצעות מוקד שרות לקוחות- תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המייל במשרדי מפעילת האתר או מועד ביצוע שיחת הטלפון. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.
t. ביטול הזמנה על ידי משתמש יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

א. המשתמש רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת תעודת המשלוח והחשבונית, לפי המאוחר מהם.

ב. במקרה של רכישת שירות, יהיה רשאי המשתמש לבטלו בתוך 14 ימים מיום הזמנת השירות או מיום מסירת חוזה בכתב, לפי המאוחר ובלבד שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השרות להינתן בכפוף לתנאי התשלום וחברת האשראי.
 יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול, ללא כל שימוש, סגור כפי שקיבל אותו. 

לאחר מתן הודעת ביטול יהיה על המשתמש להחזיר את המוצר למחסני המוכר או לחילופין, לבקש מהמוכר שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו למוכר. שליחות האיסוף תעשה ע”פ יכולתו של המוכר ובמימון נוסף ע”י המשתמש( ייגבה דמי ביטול עסקה ודמי משלוח לא יוחזרו).

יש לציין שבמידה והמוצר נפגם בזמן הובלה עצמית , החברה לא תישא באחריות שכן חובת האחריות הינה על הלקוח במידה ובחר להוביל את המוצר עצמאית ולא ע”י החברה.
ג. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100₪, לפי הנמוך מבניהם .
ד. במקרה בו המוצרים אותם קיבל המשתמש לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחויב המשתמש בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה והמוצר תקין והלקוח מעוניין להחזיר את המוצר יהיה עליו לספוג את עלות המשלוח וההתקנה (במידה וקיבל )

היה וקיבל המשתמש מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לו להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמש יקבל את ההצעה, ישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החליט המשתמש לסרב להצעה, כספו יושב לו.
ה. המשתמש אינו רשאי להחזיר או להחליף מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה ו/או מוצרים פסידים אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה ובכל אלא אם התברר שהם פגומים ובמקרה זה יוכל לבטל את העסקה ולא יחויב בדמי ביטול.

ו. במקרה של מוצר פגום המשתמש ישלח למוכר הודעת ביטול כמפורט לעיל בצירוף חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.
לאחר שהמוכר יקבל את פניית המשתמש, יפעל המוכר כאמור לעיל, והמשתמש יוכל לקבל את המוצר בשנית, במידה והמוצר יהיה במלאי. אם המוצר איננו במלאי יושב למשתמש כספו במלואו.
הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיפים 14 ג ו – 14ה לחוק הגנת הצרכן ו/או בתקנות.

ז. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת טוטאל פיטנס יעבו ו/או ימנעו את מכירת ו/או אספקת המוצרים באופן מלא או חלקי או יפגעו במערכות המחשבו/או תקשורת נתונים של אתר טוטאל פיטנס , מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים אשר שיעורם עולה על 5% רשאית טוטאל פיטנס להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

 ח.  במידה ותחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש תהיה רשאית טוטאל פיטנס לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד.

אחריות

תקופת האחריות תקבע ע”י חברת טוטאל פיטנס,  האחריות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת החברה.

*אחריות המוצרים אינה תקפה במקרה של שבר/קרע/נזק לקוח.

*אחריות המוצרים הינה לשנה ( מוצרים שנרכשו עד לתאריך 6.1.21 תוקף האחריות הינה לחצי שנה)

*האחריות אינה מחליפה תחזוקה שוטפת של המכשיר בהתאם לעומס השימוש בו, לרבות החלפת כבלים, גלגלות , חיזוק ברגים וכו.

(ניתן לרכוש הסכם שירות -מפורט מטה) 

כמו כן, החברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו בעקבות שינויים והתאמות של מכשירים למכשירי החברה 

וכן לשינוע של מכשיר שהותקן בבית הלקוח , והלקוח החליט לשנע אותו בכוחות עצמו לכתובת אחרת.

בלקוח יכול לרכוש שירות של תחזוקה שוטפת לכל מכשיר שנרכש מחברת טוטאל פיטנס.

תכנית שירות הינה תכנית אחזקה שוטפת (החלפת כבלים, גלגלות , חיזוק ברגים) בעלות של 50 ש”ח – תשלום חודשי למשך שנה.

*מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או לאספקתם ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או לעמידותם ו/או לתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על המוכרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

*המוכרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, בכפוף לכל דין המורה אחרת. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מפעילת האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.
תמונות/וידאו המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
*בשום מקרה לא תחול על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק במוצר אשר התקנתו התבצעה על ידי הלקוח.*
השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (“AS IS”). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
*המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר נוקטת בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים יכולות להיות תקלות אשר אינן בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעות מכח עליון, ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
*המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע.

תנאים נוספים:

* כל המחירים המוצגים באתר טוטאל פיטנס כוללים מע”מ, מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח או התקנה אלא אם כן צוין אחרת.

* תמונות המוצרים המוצגות באתר טוטאל פיטנס הינן להמחשה בלבד ואיינן מחייבות.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, אנא פנה לחברה אשר תפעל לתקנה בהקדם, בהתאם לצורך. כמו כן, לאור ההיתכנות כי בקטלוג מוצרים רחב ומגוון כל כך תהיינה שגיאות בתום לב הנובעות מטעויות אנוש, מוזמנים משתמשי האתר טרם ביצוע ההזמנה לפנות לנציג שירות לקוחות של החברה, באמצעות עמוד ה’צור קשר’, או באמצעות טלפון בכל מקרה, האמור במפרט הטכני גובר על התצלום המופיע ליד פירוט המוצר.

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של טוטאל פיטנס באמצעות פנייה בכתב דרך האתר ופנייתך תטופל בשעות הפעילות: בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 – 16:00
כתובת לשליחת דואר: פארק תעשיה עומר רח’ אלומות 7 ת.ד 3044